สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้242คน
ผู้ชมเมื่อวาน217คน
ผู้ชมเดือนนี้7311คน
ผู้ชมเดือนก่อน18512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1204446คน
 

ปรัชญาโรงเรียน

สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี : มีความหมายว่า ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เป็นคนตรงต่อเวลา อ่อนน้อม
มีสัมมาคารวะ  ให้การช่วยเหลือผู้เยาว์และผู้ด้อยโอกาส

มีความรู้
 : มีความหมายว่า โรงเรียนเน้นให้นักเรียนมีความรู้จริงตามหลักสูตร
และเป้าหมายของหลักสูตร ใ้ห้ความรู้แปลกใหม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สนับสนุน
การศึกษาด้านเทคโนโลยี ปลูกฝังด้านการพลศึกษา การดนตรี เน้นกระบวนการเรียน
การสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ รู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี

สู้งาน :
 มีความหมายว่า ให้นักเรียนมีความอดทนต่อการทำงาน สร้างพลังทั้ง
ทางกายและทางใจให้เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่าย ๆ เพื่อจะได้เป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพต่อไป

เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี :
มีความหมายว่า คุณภาพของนักเรียนใน
โรงเรียน เมื่อออกไปสู่สังคมแล้ว สังคมภายนอกยอมรับว่าเป็นคนดี มีคุณภาพ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างดี
ไม่เป็นที่รังเกียจในสังคม


คติธรรม
นิมิตตํ สาธุรูปานํ   ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี


อักษรย่อของโรงเรียน
     บ.ษ.


สีประจำโรงเรียน
เหลือง -
ชมพู
           เหลือง   เปรียบประดุจแสงตะวันอันเจิดจ้า ปัญญาที่งอกงามฉายแววไปทั่ว
                 เพื่อที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
            ชมพู      ความรับผิดชอบอันเกิดจากสภาพสมอง พร้อมทั้งจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส 
                 มั่นคงและอดทน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน
   ดอกทองกวาว
     ดอกมีสีแดงอมส้ม จะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
     พันธุ์ไม้ชนิดนี้อายุยืนยาวนับร้อยปี เปรียบเสมือนกับความมั่นคงของสถาบัน

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173