สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้223คน
ผู้ชมเมื่อวาน217คน
ผู้ชมเดือนนี้7292คน
ผู้ชมเดือนก่อน18512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1204427คน
 

นโยบายหลัก

   

นโยบายหลักของโรงเรียนบูรณะศึกษา

1.  โรงเรียนถือว่าผู้ปกครอง คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และเป็นผู้มีพระคุณกับชาวบูรณะศึกษา

2.  ชาวบูรณะศึกษาทุกคนจะต้องสร้างความพอใจ ประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ปกครอง
     และมวลชนทราบซึ้งในคุณธรรม ความดีของพวกเราชาวบูรณะศึกษา

3.  การประกอบกิจการใด ๆ ให้คำนึงถึงและยึดถือประโยชน์ของเด็กนักเรียนก่อนที่จะนึกถึง
     ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งมีความจริงจัง และจริงใจต่อเด็กสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
     และยึดมั่นต่อจรรยาบรรณครู

4.  ให้เด็กได้รับและมีความรู้เต็มตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนดsให้ทั่วทุกคน และเท่า ๆ กัน
     ขวนขวายและพยายามให้เด็กมีการพัฒนาเปลื่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เห็นแก่ประโยชน์
     ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน มีความยึดมั่นในเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
     ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

5.  โรงเรียนมีจุดยืนว่า การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพนั้น มิใช่แต่จะอ่านเขียนเรียนเก่ง
     เพียงอย่างเดียว จะต้องสร้างให้เด็กเป็นคนมีคุณธรรม มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจที่จะอยู่ร่วมกับ
     สังคมให้สงบสุขด้วย โรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่จะนำมาหล่อหลอมเด็ก
     ให้มีลักษณะเป็นพลเมืองดี และมีคุณภาพ
โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173